Ceník

Logopedická péče v našem zařízení není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2023.

Komplexní (vstupní) logopedické vyšetření60 min.700 Kč
Individuální logopedická terapie30 min.400 Kč
45 min.500 Kč
Kontrolní logopedické vyšetření *45 min.500 Kč
Logopedické vyšetření na přihlášku SŠ, VŠ200 Kč
Vypracování komplexní logopedické zprávy na vyžádání 200 Kč

* Kontrolní logopedické vyšetření zahrnuje individuální hodnocení a posouzení aktuálního stavu. Může být doplněno vyšetřením pomocí diagnostického testu dle potřeby, posouzení, zda je vhodné dále v terapii pokračovat nebo zda bude terapie na základě domluvy s klientem nebo jeho zákonným zástupcem ukončena.

Ceník individuálních kurzů

Individuální kurz – 5x individuální terapie30 min.375 Kč1875 Kč
45 min.475 Kč2375 Kč
Individuální kurz – 10x Individuální terapie30 min.350 Kč3500 Kč
45 min.450 Kč4500 Kč

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Přijetí klientů pro individuální logopedickou péči je podmíněno absolvováním komplexního logopedického vyšetření.
 • Pro přijetí klienta není nutné doporučení lékaře. Klinicko-logopedické péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ceník je dostupný v čekárně nebo na webových stránkách www.huranalogopedii.cz
 • Na vstupní logopedické vyšetření se klient musí předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.
 • Nezletilé klienty mladší 15 let vždy doprovází jejich zákonný zástupce, případně osoba jejich zákonným zástupcem určená.
 • Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost, získané informace využívá pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch klienta. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky ambulance.
 • Zdravotnická dokumentace pacienta vedená zdravotníkem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní může pouze pacient nebo jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby.
 • Logopedická zpráva z komplexního logopedického vyšetření bude klientovi vypracována dle individuální domluvy s klinickým logopedem.
 • Následná logopedická terapie bude probíhat dle domluvy a idividuální potřeby klienta s klinickým logopedem.
 • Po absolvování pěti terapeutických sezení proběhne kontrolní logopedické vyšetření.
 • Pokud se klient na terapeutické sezení nemůže dostavit, je povinen se omluvit telefonicky nebo e-mailem do 17. hodiny předchozího dne. V případě, že tak neučiní, uhradí při následující lekci polovinu z ceny uplynulé lekce.
 • Klienti, kteří budou mít zakoupený Individuální kurz mají nárok při včasné omluvě na náhradu lekce. Pokud se z lekce do 17. hodiny předchozího dne neomluví, bude jim lekce vyškrtnuta bez nároku na náhradu nebo vrácení peněz. Platnost Individuálního kurzu je 1 rok. 
 • Po domluvě s klinickým logopedem je možná náhrada lekce distančně – online (Skype, Zoom, Whatsapp apod.).
 • Při zakoupení Individuálního kurzu má klient možnost rezervovat si termíny všech lekcí předem s časovými rozestupy dle individuální potřeby a domluvy s klinickým logopedem.
 • Individuální logopedická terapie bude probíhat pod vedením klinického logopeda, který provede vstupní logopedické vyšetření.
 • Pokud se klinický logoped nebude moci na sezení dostavit (např. v případě nemoci apod.), bude klienty včas informovat. Logopedickou lekci následně nahradí nebo terapie proběhne pod vedením jiného klinického logopeda.

Kontaktujte nás!