Ceník

Logopedická péče v našem zařízení není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2023.

Komplexní (vstupní) logopedické vyšetření 60 min. 700 Kč
Individuální logopedická terapie 30 min. 400 Kč
45 min. 500 Kč
Kontrolní logopedické vyšetření * 45 min. 500 Kč
Logopedické vyšetření na přihlášku SŠ, VŠ 200 Kč
Vypracování komplexní logopedické zprávy na vyžádání 200 Kč

* Kontrolní logopedické vyšetření zahrnuje individuální hodnocení a posouzení aktuálního stavu. Může být doplněno vyšetřením pomocí diagnostického testu dle potřeby, posouzení, zda je vhodné dále v terapii pokračovat nebo zda bude terapie na základě domluvy s klientem nebo jeho zákonným zástupcem ukončena.

Ceník individuálních kurzů

Individuální kurz – 5x individuální terapie 30 min. 375 Kč 1875 Kč
45 min. 475 Kč 2375 Kč
Individuální kurz – 10x Individuální terapie 30 min. 350 Kč 3500 Kč
45 min. 450 Kč 4500 Kč

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • Přijetí klientů pro individuální logopedickou péči je podmíněno absolvováním komplexního logopedického vyšetření.
 • Pro přijetí klienta není nutné doporučení lékaře. Klinicko-logopedické péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ceník je dostupný v čekárně nebo na webových stránkách www.huranalogopedii.cz
 • Na vstupní logopedické vyšetření se klient musí předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Neobjednaní pacienti nebudou ošetřeni.
 • Nezletilé klienty mladší 15 let vždy doprovází jejich zákonný zástupce, případně osoba jejich zákonným zástupcem určená.
 • Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost, získané informace využívá pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch klienta. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky ambulance.
 • Zdravotnická dokumentace pacienta vedená zdravotníkem je majetkem zdravotnického zařízení. Nahlížet do ní může pouze pacient nebo jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby.
 • Logopedická zpráva z komplexního logopedického vyšetření bude klientovi vypracována dle individuální domluvy s klinickým logopedem.
 • Následná logopedická terapie bude probíhat dle domluvy a idividuální potřeby klienta s klinickým logopedem.
 • Po absolvování pěti terapeutických sezení proběhne kontrolní logopedické vyšetření.
 • Pokud se klient na terapeutické sezení nemůže dostavit, je povinen se omluvit telefonicky nebo e-mailem do 17. hodiny předchozího dne. V případě, že tak neučiní, uhradí při následující lekci polovinu z ceny uplynulé lekce.
 • Klienti, kteří budou mít zakoupený Individuální kurz mají nárok při včasné omluvě na náhradu lekce. Pokud se z lekce do 17. hodiny předchozího dne neomluví, bude jim lekce vyškrtnuta bez nároku na náhradu nebo vrácení peněz. Platnost Individuálního kurzu je 1 rok. 
 • Po domluvě s klinickým logopedem je možná náhrada lekce distančně – online (Skype, Zoom, Whatsapp apod.).
 • Při zakoupení Individuálního kurzu má klient možnost rezervovat si termíny všech lekcí předem s časovými rozestupy dle individuální potřeby a domluvy s klinickým logopedem.
 • Individuální logopedická terapie bude probíhat pod vedením klinického logopeda, který provede vstupní logopedické vyšetření.
 • Pokud se klinický logoped nebude moci na sezení dostavit (např. v případě nemoci apod.), bude klienty včas informovat. Logopedickou lekci následně nahradí nebo terapie proběhne pod vedením jiného klinického logopeda.

Kontaktujte nás!