TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE

D. B. ELKONINA

O PROGRAMU

D.B.Elkonin (1904-1984) byl ruský profesor psychologie. Společně se svými spolupracovníky vytvořil slabikář, založený na organickém propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní. Tato metoda patří v současnosti mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst.

Současné výzkumy čtení přesvědčivě poukazují na klíčové postavení jazykových schopností v rámci čtení. Dobré čtenáře charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumění řeči a dobré fonematické schopnosti. Zvláštní význam se připisuje fonematickému uvědomování – chápání, že slova kromě významu mají zvukovou formu a tu tvoří řetězce plynule vyslovených hlásek ve slově ve správném pořadí, hlásková analýza a syntéza, schopnost manipulovat s hláskami (přidat, odebrat, spočítat, změnit pořadí apod.)

Děti postupně pochopí, jak se z fonémů tvoří slova, učí se o jazyce nové věci a pronikají do systému: slabiky a hlásky, samohlásky, souhlásky a dvojhlásky. Poznají, že délka slov (had) a (žížala) nesouvisí s jejich významem. Trénink obsahuje mnoho jazykových her.

Víme, že jednou z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní jsou nedostatečně vyvinuté fonologické schopnosti. Za nejúčinnější prevenci dyslexie vědci považují rozvíjení fonematického uvědomování u předškoláků a rizikových skupin dětí a žáků.

Tato metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči, tedy bez poznávání písmen. Až poté, co dítě „v mysli“ slyší jednotlivé hlásky ve slově, se zavádějí písmena.

Další jedinečností metodiky je rozvíjení osobnosti dítěte a jeho kognitivního potenciálu. Učí se komunikovat, pozitivně kritizovat i přijímat kritiku, pracovat ve dvojicích; proto oceňujeme nejen správnost řešení úkolů, ale i spolupráci. Podporujeme osobní růst dětí, neporovnáváme je navzájem. Předškoláci se v našem programu postupně připravují na roli školáka.

Průběh PROGRAMU

Realizace celé metodiky se uskutečňuje formou hry. Aby bylo učení názorné a zábavné, putují děti Krajinou slov, kde vystupují postavy reprezentující klíčové pojmy a vlastnosti jazykového materiálu: Mistr Délka, Mistr Slabika, Hlásulky, kamarádi Ťap a Tap, také Bacil Omyl a další.

Během lekce se činnosti střídají (děti pracují s Hláskářem – pracovním sešitem, u tabule, učí se i pohybem – prožitkem). Pracujeme v malé skupině a je zde prostor pro individuální podporu. V programu se počítá s tím, že schopnost udržet pozornost se děti teprve učí – proto nároky na pozornost během tréninku pozvolna narůstají a dítě se učí prodlužovat dobu, po kterou je schopné soustředěně pracovat.

Předgrafémová etapa má celkem 33 lekcí a probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách (pondělí + středa nebo úterý + čtvrtek). Začíná učením o slabikové struktuře slova. Následuje učivo o hláskové struktuře slov, připravuje se půda pro budoucí čtení slov. V poslední části předgrafémové etapy je zařazeno téma, ve kterém se děti učí sluchem rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky ve slovech.

Cíle PROGRAMU

Cílem metodiky není naučit děti číst nebo psát! Jejím účelem je zábavnou formou rozvíjet rozumové a jazykové schopnosti důležité pro čtení a psaní. Absolvování tréninku dětem významně usnadní budoucí start ve škole.

Pro koho je trénink fonematického uvědomování určen?

  • Pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program (od 5 let)
  • Pro děti s odkladem školní docházky
  • Pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
  • Pro děti jejichž rodiče nebo sourozenci jsou dyslektici
  • Pro děti s vývojovými poruchami
  • Pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
  • Pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

CENÍK

Kurz bude otevřen při naplnění skupinky 4-6 dětí. Základní cena za lekci je 150 Kč. Kurz obsahuje celkem 33 lekcí a probíhá dvakrát týdně (pondělí + středa/ úterý + čtvrtek). Délka lekcí je 45 minut. Platba za jednotlivé lekce není možná. Cena za celý kurz je 4.950 Kč (+ pracovní sešit: Hláskář 350 Kč). Platbu je možné rozdělit na dvakrát.

V případě, že se skupinka nenaplní, ale přesto budete mít zájem o zařazení do kurzu, je možné trénink otevřít, ale navýší se cena:

  • při naplnění skupinky třemi dětmi: 180 Kč/ lekce/ dítě (5.940 Kč za celý kurz)
  • při naplnění skupinky dvěma dětmi: 225 Kč/ lekce/ dítě (7.425 Kč za celý kurz)
  • individuální lekce: 300 / lekce/ dítě (9.900 Kč za celý kurz)

 

V případě Vašeho zájmu můžete děti nezávazně přihlašovat na [email protected].

Kontaktujte nás!